لیست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 80 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهفیزیکفیزیک مهندسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی-هسته ایکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی جامدکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی هواشناسیکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی کاربردیکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد اتمی و مولکولیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ذرات بنیادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد هسته ایکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد جامدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری ذرات بنیادیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری جامددکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهآمارکارشناسی ارشد آمارکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهآمارکارشناسی ارشد آمار ریاضیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات کاربردیکارشناسی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات و کاربردهاکارشناسی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض هندسه توپولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد