آرشیو اخبار

جداول اسامی و میزان تخفیف متعلقه به دانشجویان ممتاز علمی در نیمسال اوّل 94-1393 دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی مقطع کارشناسی ارشد

جداول اسامی و میزان تخفیف متعلقه به دانشجویان ممتاز علمی در نیمسال اوّل 94-1393 دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی مقطع کارشناسی ارشد ، نفرات اوّل تا سوم

ادامه مطلب

جدول اسامی و میزان تخفیف متعلقه به دانشجویان ممتاز علمی در نیمسال اوّل 94 - 1393 دانشکدۀ علوم پایه رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی

جدول اسامی و میزان تخفیف متعلقه به دانشجویان ممتاز علمی در نیمسال اوّل 94 - 1393 دانشکدۀ علوم پایه رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی ، نفرات اوّل تا سوم

ادامه مطلب