رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

‌دکتر محسن پورکرمانی

تخصص: دکتری تخصصی زمین شناسی ساختمانی

شماره تماس: ۲۲۹۴۶۰۱۸

پست الکترونیکی : m_pourkermani@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: pourkermani.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌

 

 

معاون دانشکده

‌‌

‌‌تخصص: دکتری تخصصی پترولوژی

شماره تماس: ۲۲۹۴۹۷۹۲

پست الکترونیکی : a_ashjaardalan@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: afshin-ashjaa-ardalan.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌