فیزیک

مدیر گروه :  خانم دکتر فرهنگ متین

گرایش ها :  فیزیک ذرات بنیادی ، فیزیک اتمی و مولکولی ، فیزیک هسته ای ، فیزیک جامد