آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 197 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشیآموزشی - دانشجویان
رشته فیزیک نظریه میدان های کوانتومی۱اطلاعیه ها
رشته فیزیک پدیده های بحرانیاطلاعیه ها
رشته فیزیک مباحث ویژه در ریاضی فیزیکاطلاعیه ها
رشته فیزیک ماده چگال ۱و۲اطلاعیه ها
رشته شیمی اعلام منابع و تاریخ آزموناطلاعیه ها
رشته ژئوفیزیک اعلام منابع و تاریخ آزموناطلاعیه ها
رشته زمین شناسی اعلام منابع و تاریخ آزموناطلاعیه ها
رشته ریاضی اعلام منابع و تاریخ آزموناطلاعیه ها
رشته آمار اعلام منابع و تاریخ آزموناطلاعیه ها
درختواره کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت گرایش اکتشافات ورودیهای ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره دکتری رشته فیزیک ورودیهای ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره کارشناسی ارشد رشته علوم زمین گرایش زمین ساخت ورودیهای ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره کارشناسی رشته فیزیک مهندسیدرختواره درسی
درختواره کارشناسی ارشد رشته نانو فیزیک ورودیهای کلیه ورودیها.pdfدرختواره درسی
جدول زمانبندی حذف و اضافه ۹۷-۹۶ علوم پایهآموزشی - دانشجویان
درختواره کارشناسی رشته دروس عمومیدرختواره درسی
درختواره ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی ورودی های ۹۶ به بعددرختواره درسی
درختواره ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی ورودی های ۹۶ به بعددرختواره درسی
ثبت نام کارشناسی ورودی قدیم علوم پایهآموزشی - دانشجویان