نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشی
جدول زمانبندی حذف و اضافه ۹۷-۹۶ علوم پایه
ثبت نام کارشناسی ورودی قدیم علوم پایه
جدول نیمسال اول ۹۷-۹۶ دانشجو قدیمی علوم پایه
جدول زمانبندی ثبت نام مقاطع مختلف نیمسال دوم 95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 96-95
فرم های آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال 96-95
فرم تسویه حساب کلیه دانشکده ها - مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم درخواست حذف بیش از سه درس دانشجویانیکه در امتحانات شرکت ننموده اند (ماده 35 آئین نامه آموزشی )
فرم درخواست حذف بیش از سه درس بر اساس ماده های 31 و 32 آئین نامه آموزشی