فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 80 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهفیزیکفیزیک مهندسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد جامدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )زلزله شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )چینه شناسی و فسیل شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیکفیزیک مهندسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد جامدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )زلزله شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )چینه شناسی و فسیل شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی-هسته ایکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )لرزه شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی-هسته ایکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )لرزه شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد