رؤسا و مدیران

سرپرست دانشکده

‌دکتر حسن کبیری فرد

تخصص: دکتری شیمی آلی

پست الکترونیکی:

 

معاونت دانشکده

‌‌

دکتر افشین اشجع اردلان

‌‌تخصص: دکتری تخصصی پترولوژی

پست الکترونیکی : a_ashjaardalan@iau-tnb.ac.ir